Verlof

In Nederland hebben we een leerplichtwet. Deze wet geeft aan dat alle leerlingen recht op onderwijs hebben. De school heeft de plicht uw kind onderwijs te geven en moet zich hierbij houden aan het wettelijk vastgestelde aantal uren. U als ouder heeft de plicht ervoor te zorgen dat uw kind naar school gaat. U bent ook verplicht de school te melden dat uw kind niet naar school kan. Deze leerplicht loopt vanaf het vijfde jaar tot en met het schooljaar waarin leerling 16 jaar is geworden.

Kinderen die nog geen 5 jaar zijn, vallen dus nog niet onder de leerplicht. Deze kinderen komen in principe voor elk verlof in aanmerking. We vragen ouders hier echter zorgvuldig en in overleg mee om te gaan. Voor de ontwikkeling en het leren van de vierjarigen is regelmaat in het naar school gaan net zo belangrijk als voor de oudere kinderen.

De leerplicht is geregeld in de leerplichtwet. De gemeente moet er op toezien dat deze wet wordt uitgevoerd. Daarvoor zijn speciale leerplichtambtenaren aangesteld.
 

Verlof aanvragen

De school hanteert een aantal richtlijnen inzake de toepassing van de leerplichtwet. De richtlijnen zijn als volgt.
 • Bij bijzondere omstandigheden wordt er zonder meer verlof verleend. Hierbij moet gedacht worden aan:
 • ondertrouw en huwelijk van ouders/verzorgers en van bloedverwanten
 • overlijden van familie
 • bezoek aan dokter, ziekenhuis e.d. voor zover dit niet buiten de schooluren kan
 • vrijstelling wegens het vervullen van godsdienstige of levensbeschouwelijke verplichtingen
 • bijzondere omstandigheden ter beoordeling van de schooldirectie en/of leerplichtambtenaar
 • Buiten de vastgestelde schoolvakanties en vrije dagen wordt in principe geen verlof verleend.
 • Hiervan wordt afgeweken als het op vakantie gaan tijdens de schoolvakanties niet mogelijk is/was door:
 • bijzondere aard van beroep van een van de ouder(s)/ verzorger(s)
 • langdurige ziekte van ouder(s)/verzorger(s)
 • medisch advies
 • bijzondere omstandigheden
 • Verzoeken voor verlof buiten de schoolvakanties dienen schriftelijk minimaal twee weken van tevoren ingediend te worden. De directeur beoordeelt a.h.v. de richtlijnen of er wel of geen verlof kan worden verleend. Tegen een afwijzing is beroep mogelijk.