Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad?

Een school is in beweging. Er worden voortdurend beslissingen genomen die de kinderen, hun ouders en het team aan gaan. Het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vindt het van belang dat alle betrokkenen hierover mee kunnen praten. Daarom hebben alle scholen een Medezeggenschapsraad (MR). Deze MR bestaat altijd uit ouders en leerkrachten.

De MR is betrokken bij het vormgeven van het beleid. Om goed te kunnen begrijpen wat de MR precies doet, is het handig om iets te weten van de gang van zaken op scholen.
 
Als school maken we deel uit van Willem van Oranje Scholengroep. Het bestuur van deze stichting heeft de directie van de school gemandateerd voor de beleidsvorming van de school. Vanuit de wet op de medezeggenschap heeft de MR een adviserende of instemmende taak over beleid en andere schoolse zaken. Instemming van de MR is nodig voor bijvoorbeeld het schoolplan, de schoolgids, het zorgplan of het vaststellen van de vrijwillige ouderbijdrage. De MR geeft  onder andere advies over het vakantierooster, taakbeleid etc.
 

Wie zijn de leden van de MR?

De MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders.


Personeelsgeleding:

  • Tessa Schilders (secretaris)
  • Ineke Riemsdijk
Oudergeleding:
  • Chantal van de Wiel (voorzitter)
  • Joost Schouten

Hoe houdt de MR u op de hoogte?

Via onze nieuwsbrief Koningskwesties wordt u op de hoogte gehouden. Daarnaast zijn de notulen, het jaarverslag en het jaarplan openbaar en kunnen worden opgevraagd via de mail: mr.koningsschool@wvoranje.nl

Hoe kunt u iets melden?

Heeft u vragen, opmerkingen, onderwerpen die u op de agenda wilt zetten of wilt u gewoon eens een vergadering bijwonen, stuur dan een email naar mr.koningsschool@wvoranje.nl of spreek één van de MR-leden aan.
 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Als school maken we onderdeel uit van de Willem van Oranje Scholengroep. Samen met de andere scholen van de scholengroep, is er ook Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hierin wordt net als in de MR advies of instemming gegeven ten aan zien van beleid en schoolontwikkelingen. Het gaat hierbij om stichting brede zaken.  Afgevaardigde van de Koningsschool is Jadine Spierings en namens onze ouders de heer Henrik de Bruijn.
 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2022 - 2023