Onze school

Op de Koningsschool vinden we het belangrijk om het maximale bij elk kind naar boven te brengen en uw kind zijn eigen talenten te laten ontdekken en ontwikkelen. We dagen onze leerlingen uit om hun talenten maximaal in te zetten en verder te ontwikkelen. We noemen dit “Excellent in talent”.  We realiseren ons dat leerlingen in deze tijd anders leren dan voorheen. Op de Koningsschool geven we onderwijs vanuit een onderzoekende en ontdekkende leeromgeving. Ons warme en deskundige team van leerkrachten is hierin de belangrijkste schakel in de onderwijs-ontwikkeling van uw kind.
 
Christelijk basisonderwijs
De Koningsschool is een protestants-christelijke school. Wij willen ons onderwijs vorm en inhoud geven vanuit onze christelijke identiteit. Onze school wordt bezocht door kinderen met verschillende christelijke- en niet christelijke achtergronden. Dat maakt ons tot een bijzondere gemeenschap waarin we samen kunnen leven, leren en ontmoeten. Dit met respect voor elkaars meningen en achtergronden als basis.
 
We vinden het van groot belang dat ieder kind gewaardeerd wordt zoals hij/zij is. Verschillen in uiterlijk, talenten, interesses en achtergronden maken ieder kind uniek en waardevol.


 
Het christelijke karakter van de school komt in de groep tot uiting door de Bijbelverhalen die er verteld worden en de liedjes die we zingen, het gebed en het vieren van de christelijke feesten. Waar mogelijk worden ouders ook uitgenodigd om deze vieringen samen met de kinderen te vieren.
 
Naast deze uiterlijke kenmerken is onze christelijke identiteit de basis van waaruit wij werken aan een prettig leef- en werkklimaat binnen onze school. Een school waar kinderen, ouders en leerkrachten omzien naar elkaar, zorgen voor de ander in woorden en daden en zich veilig en gewaardeerd voelen. Een school waar iedereen welkom is.
 

De kernwaarden die we centraal stellen zijn; veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.

 
Wij vinden op onze school belangrijk dat:
  • de school een veilige plek moet zijn waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich prettig voelen;
  • de school een gemeenschap is waarin we samen leren samenleven;
  • we vanuit positief en oplossingsgericht denken met elkaar samen school zijn. Voor onze leerlingen maken we hierbij o.a. gebruik van de methodiek van PBS (Positive Behavior Support).
Verkeersveiligheid
Naast aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling is er specifieke aandacht voor verkeersveiligheid. We hebben het label “Brabantse Verkeersveiligheid”. 
 
Basiskwaliteit
Wij willen het beste uit onze leerlingen halen en ze voldoende bagage meegeven om als verantwoordelijke mensen bij te dragen aan de samenleving. We stemmen ons onderwijs af op de mogelijkheden die elk kind heeft. Natuurlijk voldoen we ook aan de normen van de inspectie voor basiskwaliteit.
 
Meer informatie over onze school?