poster-verantwoordelijkheidposter-veiligheidposter-respect

De School – Visie

Excellent in talent

De Konigsschool is een christelijke basisschool. Wij geloven dat God ons leidt en daarom proberen wij Zijn Woord, zoals dat in de Bijbel tot ons komt, richting- en maatgevend te laten zijn in ons doen en laten. Wij willen de leerlingen vertrouwd maken met de Bijbel en deze vertalen naar de tijd waarin wij leven.

We geven elk kind een veilige omgeving waarin het gestimuleerd wordt zichzelf zo optimaal mogelijk te ontplooien en waarin het onbekommerd zijn of haar plaats te midden van anderen kan innemen. Elk kind moet ook leren dat een mens er moet zijn voor de ander, dichtbij en veraf.

De mogelijkheden die elk kind heeft, nemen we als basis voor ons handelen. Daarom stellen we ons onderwijsaanbod af op de verschillen in onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen. We bevorderen naast de zelfstandigheid van elk kind ook het sámen leren en spelen. Op onze school zijn ‘respect’, ’veiligheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ sleutelwoorden. Aan een eerlijke, open relatie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders hechten we dan ook veel waarde. Wij vinden dat onze school een veilige plek moet zijn waar leerlingen,ouders en leerkrachten zich prettig voelen.

Door uw kind op onze school te plaatsen, vertrouwt u het aan ons toe. Daarmee nemen wij de verantwoording op ons om ervoor te zorgen dat uw kind op onze school zo optimaal mogelijk begeleid wordt.

Wij willen het beste uit onze leerlingen halen, en ze voldoende bagage meegeven om als verantwoordelijke mensen bij te dragen aan de samenleving. Ons onderwijs richt zich op de verstandelijke en emotionele ontwikkeling, op de ontwikkeling van de creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. We stemmen ons onderwijs af op de mogelijkheden die elk kind heeft.
Natuurlijk voldoen we daarom ook ruimschoots aan de normen van de inspectie voor basiskwaliteit.

Voor details zie hier het laatste Rapport van bevindingen van het vierjaarlijks bezoek

Zie ook Scholen op de kaart

Goed onderwijs aan uw kind, daar staan wij voor!

Wij staan voor goed onderwijs, omdat onze leerkrachten:

• de leerlingen motiveren voor hun werk;
• in gedrag en taalgebruik respect tonen voor alle leerlingen;
• zorgen voor goede interactie met en tussen de leerlingen;
• zorgen voor structuur in de groep en in hun handelen;
• instructie geven op meerdere niveaus;
• veel aandacht besteden aan de basisvaardigheden;
• veel aandacht besteden aan leerstrategieën;
• ervoor zorgen, dat ze hun lestijd effectief besteden.

Wij staan voor goed onderwijs, zodat onze leerlingen:
• met plezier naar school gaan;
• sociaal competent zijn;
• resultaten behalen voor taal en rekenen die bij ze passen;
• zich allemaal ontwikkelen naar hun mogelijkheden;
• de school doorlopen binnen de periode van 8 jaar.

Ze zijn zelfstandig, ze kunnen omgaan met conflicten, ze kunnen samenwerken, ze kunnen omgaan met verschillen!