Ouderraad

De ouderraad op onze school is het gehele jaar actief en wordt gevormd door een groep ouders, die op de school van hun kind willen meedoen en meedenken. Vanuit het team wordt daar volop de gelegenheid voor gegeven. De leden van de raad worden gekozen uit en door de ouders van de leerlingen van onze school. Sinds 2011-2012 nemen ook ouders vanuit Lespunt Landgoed Driessen zitting in de ouderraad. Hiermee is de vertegenwoordiging in de ouderraad gerealiseerd vanuit beide lespunten.

Als wij het schooljaar eens doorlopen dan werkt de ouderraad o.a. mee aan: ouderavond, sinterklaasviering, Kerstviering, tafeltennistoernooi, Paasviering, voetbaltoernooi, sportdag, schoolreizen, avond 3-daagse, laatste schooldag en schoolverlatersavond.

Onze medewerking bestaat vaak uit zorg dragen voor allerlei praktische en organisatorische zaken. Deze activiteiten vergen nogal wat tijd, maar het is leuk en zinvol om op deze manier bij de evenementen van onze kinderen op school betrokken te zijn. Door deze betrokkenheid kunnen en moeten wij als ouderraad ook meedenken. De schoolleiding blijft op de hoogte van wat onder ouders leeft door suggesties en nieuwe ideeën van de ouderraad.

De vergaderingen van de ouderraad worden bijgewoond door een teamlid en een bestuurslid, zodat wij goed op de hoogte zijn en blijven van elkaars activiteiten. Indien gewenst is er ook een gezamenlijke vergadering met het bestuur van onze school. Er wordt dan informatie uitgewisseld over het functioneren van ouderraad en bestuur. Daarnaast worden zaken besproken die een meer beschouwelijk karakter hebben.

U begrijpt dat vieringen, uitstapjes en feestjes met de daarbij behorende extraatjes geld kosten. Daarom vragen wij u als ouders om een jaarlijkse bijdrage van € 10,00 per kind en voor ieder volgend kind uit een gezin € 5,00.

Na een periode van 3 of 6 jaar (naar keuze) zijn de leden aftredend. Daarom zijn er voor een complete ouderraad bijna ieder jaar nieuwe leden nodig. Mocht u hiervoor interesse hebben, laat ons dit dan weten. De werkzaamheden zijn zeer gevarieerd en binnen onze geleding doet een ieder datgene wat hem/haar het beste ligt.

Niet alleen ten aanzien van hoogtijdagen en uitstapjes, maar ook voor wat betreft de schoolse bezigheden van alledag, kan en mag de ouderraad zijn stem laten horen. Een goede zaak, want de geluiden die wij thuis van onze kinderen opvangen, kunnen bijdragen aan een juist beeld van de ervaringswereld van het kind op school.

Tenslotte: omdat onze ouderraad een team wil zijn van en voor ouders en kinderen van de Koningsschool zijn al uw suggesties, nieuwe idealen, op- of zelfs aanmerkingen van harte welkom.

Alleen zo kunnen we functioneren als een goede vertegenwoordiging van alle ouders.

Met vriendelijke groeten,

De ouderraad