Medezeggenschapsraad

Welkom op de pagina van de MR.

Wat is de medezeggenschapsraad?
Een school is in beweging. Er worden voortdurend beslissingen genomen die de kinderen, hun ouders en het team aan gaan. Het ministerie van OCW(Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vindt het van belang dat alle betrokkenen hierover mee kunnen praten. Daarom hebben alle scholen een medezeggenschapsraad (MR). Deze MR bestaat altijd uit een aantal ouders en leerkrachten.
Als MR worden we betrokken bij het vormgeven van het beleid. Om goed te kunnen begrijpen wat de MR precies doet, is het handig om iets te weten van de gang van zaken op scholen. Zo heeft iedere school een directie. De directie houdt zich bezig met het dagelijkse bestuur van de school. Onze school heeft ook een schoolbestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die genomen worden. Een schoolbestuur neemt deze beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. In sommige zaken zal het bestuur om instemming van de MR moeten vragen, bijvoorbeeld bij het schoolplan of het zorgplan. Soms vraagt het bestuur de MR om advies. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij zaken als het vakantierooster, taakbeleid etc. Door actief te zijn in de MR kan er worden meegedacht over de gang van zaken op school en kan er invloed op worden uitgeoefend.

Wie zijn de leden van de MR?
Dit jaar bestaat de MR uit 2 leerkrachten en 2 ouders.

Personeelsgeleding:
Marjon van Wijk (secretaris)
Tessa Schilders

Oudergeleding:
Henrik de Bruijn (voorzitter)
Corné Mandemakers

Hoe houdt de MR u op de hoogte?
Via de Koningskwesties wordt u op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de MR.
Daarnaast zijn de notulen, het jaarverslag en het jaarplan openbaar en kunnen die worden opgevraagd via de mail: mr@dekoningsschool.nl.

Hoe kunt u iets melden?
Heeft u vragen, opmerkingen, onderwerpen die u op de agenda wilt zetten? Of wilt u gewoon eens een vergadering bijwonen, stuur dan een email naar mr@dekoningsschool.nl of spreek één van de MR-leden aan.