Bestuur

Met ingang van 1 januari 2018 is de Koningsschool onderdeel van de Stichting Willem van Oranje, ook wel Scholengroep Willem van Oranje genoemd. Een Stichting die is ontstaan vanuit de gedachte om het protestants christelijk onderwijs in de regio Waalwijk, Heusden en Wijk en Aalburg te behouden en te versterken. Onder de Stichting vallen een viertal basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs die onderwijs verzorgen aan ruim 2600 leerlingen en zo’n 300 personeelsleden.

Het schoolbestuur is wettelijk gezien de belangrijkste gezagdrager op de school: het zogenoemde ‘bevoegd gezag’ berust bij het bestuur. Het schoolbestuur heeft de algehele verantwoordelijkheid voor de school en levert een belangrijke bijdrage aan het (voort)bestaan van de school. Een van de belangrijkste taken van het schoolbestuur is het vaststellen van het beleid en erop toezien dat dit beleid ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. De directie van de school ( basisschool of VO school) is degene die het beleid uitvoert en bespreekt met de medezeggenschapsraad. Het schoolbestuur is als het ware opdrachtgever van de directeur.

Door het samengaan van basisonderwijs met voortgezet onderwijs ontstaan mogelijkheden om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren door te werken aan doorlopende leerlijnen en zorglijnen.

​​​​​​​​​​​​​​​Het bestuur van de Stichting Willem van Oranje wordt gevormd door Jan Maarten de Bruin. Een Raad van Toezicht beoordeelt vanuit maatschappelijk en sociaal perspectief de prestaties die door ons als organisatie worden geleverd.

Hoe ziet het bestuur eruit?
De Stichting heeft een College van Bestuur (Jan Maarten de Bruin) en een Raad van Toezicht.
De leden van de Raad van Toezicht zijn:
– mevrouw drs. F. van den Hout- Slagter
– mevrouw mr. M.B. Leusink- van Santen
– de heer drs. T. Groeneveld
– de heer drs. R. Opendorp RA (voorzitter)
– de heer ir. B.P. de Wit RTD

Het bestuur houdt toezicht volgens de Policy Governance van John Carver. Onze ijkpunten van toezicht zijn vastgelegd in een toezichtskader. Voorts hanteren wij de code Goed Bestuur van de VO raad.

Voor verdere informatie over onze organisatie verwijzen wij u de website van Willem van Oranje.