Bestuur

Het schoolbestuur is wettelijk gezien de belangrijkste gezagdrager op de school: het zogenoemde ‘bevoegd gezag’ berust bij het bestuur.

Het schoolbestuur heeft de algehele verantwoordelijkheid voor de school en levert een belangrijke bijdrage aan het (voort)bestaan van de school.

Een van de belangrijkste taken van het schoolbestuur is het vaststellen van het beleid en erop toezien dat dit beleid ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. De directie van de school is degene die het beleid uitvoert. Hiermee is het schoolbestuur als het ware opdrachtgever van de directeur.

Het schoolbestuur moet verantwoording afleggen over het beleid. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering die plaats vindt rond het einde van het schooljaar. Alle leden van de vereniging worden dan uitgenodigd. Tijdens de ledenvergadering wordt besproken wat het bestuur het afgelopen jaar heeft gedaan en bereikt, onderdeel hiervan is ook de financiële stand van zaken. Daarnaast wordt vooruitgeblikt op de plannen voor het komende jaar.

Het schoolbestuur bestaat uit negen bestuursleden. Hoewel zij geen specialisten zijn op het gebied van onderwijs en bestuur, proberen zij met grote betrokkenheid en een dosis gezond verstand de zaken van de Koningsschool behartigen. Dit doen ze uiteraard in nauw overleg met de directeur en medezeggenschapsraad.

Bij de werving van nieuwe bestuursleden wordt altijd gekeken naar de kwaliteiten die de kandidaat heeft t.a.v. de te vervullen functie. Ook wordt gelet op de binding met de identiteit van de school. Daarvan is kerkelijke verbondenheid een belangrijke indicatie. Dit staat in rechtstreeks verband met de grondslag van de school die alle leden onderschrijven.

Het schoolbestuur  (bestuur@dekoningsschool.nl)

Voorzitter
Marcello Klaasse   (m.klaasse@dekoningsschool.nl)

Penningmeester en vicevoorzitter
Joost van Heijst

Secretaris
Debbie van der Velden (bestuur@dekoningsschool.nl)

Toezichthouders
Johan Paulides
Dennis Heijkoop

Overige bestuursleden
Martine Bogers
Frans Kuysten